Členové zastupitelstva obce Tichá:

Jméno Pozice Strana Detail
Mgr. Michaela Štefková zastupitel, starosta BEZPP +
Ing. Petr Bordovský zastupitel, 1. místostarosta BEZPP +
Mgr. Dana Kocourková zastupitel, 2. místostarosta BEZPP +
Vratislav Zeman zastupitel ČSSD  
 Ladislav Kundrát zastupitel BEZPP  
Ing. Daniela Fusová zastupitel BEZPP  
Jaroslav Mikeska zastupitel BEZPP  
Kocián Aleš zastupitel BEZPP  
Věra Špačková zastupitel BEZPP  
Miroslav Hopp zastupitel ODS  
Ing. Zdeněk Slačík zastupitel BEZPP  

Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá mandátu zvolením, práv a povinností pak po složení slibu na první schůzi zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva (vždy lichý počet kvůli hlasování) je určen podle velikosti obce, respektive podle počtu obyvatel dané obce, a rozhodnutí zastupitelstva.

Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce může jako své pomocné orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva – finanční a kontrolní. Navíc v případě, že v dané obci žije více než 10 % obyvatel jiné národností než české, i výbor pro národnostní menšiny.

Obecní samospráva rozhoduje např. o opravě chodníků, otevření mateřské školky, má možnost poskytnout nízký pronájem obecních prostor a tím umožní např. zavedení soukromé lékařské ordinace v obci, zajišťuje osvětlení, dopravu do dalších obcí, zřizuje hřiště, autobusové zastávky, podporuje kulturní život v obci tím, že spolupracuje se spolky, pořádá výstavy, plesy.