Dobrovolný hasičský sbor v Tiché byl zřízen schválením stanov vysokým c.k. moravským místodržitelstvím dne 1. dubna 1890 přičiněním starosty obce p. Josefa Havla, č.p. 241. Na první valné hromadě se sešlo 57 členů, kteří zvolili první výbor v tomto složení:
 

Starosta sboru: Josef Havel č.p. 241 (zároveň starosta obce)
Členové výboru: Josef Havel č.p. 105,
Jan Špaček,
stolař Leopold Parma,
Jan Adamec,
Theodor Gerlich,
František Petr

SDH Tichá v době meziválečného období

Těžké chvíle nastaly pro sbor vždy po vypuknutí obou světových válek. Ty zapříčinily odchod na frontu mnoha hasičských dobrovolníků, stav členstva se snížil např. v roce 1916 na 27 osob. V meziválečném období vzrostl počet členstva opět až na 127 členů. V době II. světové války bylo navíc vydáno nařízení, že zápisy z jednání a kroniky hasičských sborů musí býti zničeny, spáleny. Avšak tehdejší kronikář sboru, bratr Josef Švrček, kroniku nespálil, ale zazdil v domě č.p. 44 dne 5. února 1940. Tak naše kronika přečkala celé válečné období.

Celé předválečné a válečné období je v kronice velmi podrobně popsáno a zachycuje události a změny nejen uvnitř sboru, ale sleduje i politické dění v celé naši republice, Evropě a ve světě.

SDH po roce 1950

V roce 1950 opět dosáhl počet členstva vysokého stavu,a to 135 dospělých osob a 27 mládežníků. K dispozici byl nový automobil, pro výcvik dorostu byla zhotovena malá motorová stříkačka. V roce 1958 byla u zbrojnice postavena nová zděná věž, v roce 1961 přidělen vůz T 805 a o rok později zaveden do zbrojnice telefon.

Jeden z velkých požárů v naší obci byl dne 13. srpna 1964, kdy byl po prudké bouři zasažen bleskem místní dřevěný kostelík z roku 1510. Tehdy přispěchaly na pomoc i okolní sbory. V témže roce obdržel náš sbor od okresu novou požární stříkačku PS 8, v roce 1974 stříkačku PS 12 a v roce 1991 hasičský vůz AVIA.

Vrátíme-li se k počtu zásahů našeho družstva za uplynulých 110 let od založení, dojdeme k číslu 153 zásahů, z toho 62 v místě. Jak všichni víme, sbor dobrovolných hasičů v Tiché zasahuje i u jiných, přírodních pohromách, jak tomu bylo např. u posledních dvou povodní a to v roce 1966 a 1997. Sbor zachraňoval ve dne i v noci lidi i majetek, odstraňoval následky řádění živlu na všech veřejných komunikacích a objektech. Na těchto povodňových akcích jsou vždy odpracovány stovky hodin, zásluhy hasičů jsou opravdu neocenitelné.

K jejich dalším samozřejmým povinnostem patří údržba a opravy požární zbrojnice, veškeré požární techniky a jejího vybavení, pomoc obci při sběru železného šrotu a jiné.

Současnost SDH v obci Tichá

Od r. 2000 probíhá po částech rekonstrukce vnitřní části budovy hasičárny. Zcela nebo zčásti byly vyměněny stropy, podlahy, dveře, zhotoveno celé nové schodiště, sociální zařízení s kuchyňkou, v podkroví vznikají nové místnosti, např. pro archiv, šatny, klubovny apod. Drtivá část veškerých prací probíhá brigádnicky z řad členů SDH a to od důchodců až po ty nejmenší.

Od založení sboru až do dnešních dnů přetrvávají akce, které vždy utužují vztahy mezi členy a přispívají ke kulturnímu dění obce. Jsou to zábavy, plesy, oslavy patrona hasičů sv. Floriána /mimo období socialismu/, návštěvy starých nebo jubilujících členů, oslavy kulatých výročí založení sboru apod.

Výbor SDH pracuje v tomto složení:

Vašinek Jaromír Starosta, skupinář
Šrámek Stanislav Zástupce starosty, člen okrsku
Kovář Michal Zástupce starosty, hospodář MTZ, skupinář
Kundrát Ladislav Velitel
Bajerová Veronika Jednatelka, skupinář
Korčeková Alena Zást. jednatelky, kronikářka, skupinář
Pargač Dušan Strojník, člen okrsku
Piskoř Libor Pokladník, skupinář
Piskoř Josef Kulturní referent
Hoffmann Michal Kulturní  referent, skupinář
Švrček Jan Evidence jubilantů
Štefek Stanislav ml. Strojník
Žižka Petr Strojník, zástupce velitele, skupinář
Seibert Karel Skupinář
Havlák Josef Skupinář
Doplňující členové výboru: Knoll Stanislav, Lukeš Martin, Šimíčková Zdeňka
Členové kontrolní komise: Mičulek František, Štefek Stanislav st., Šimíček Jan