V souvislosti se zpracováním aktualizace dokumentu - Strategický plán obce Tichá - na období let 2023-2027 byl v průběhu května letošního roku realizován průzkum mezi obyvateli naší obce formou dobrovolného dotazníkového šetření. Cílem bylo zjistit konkrétní připomínky, názory a podněty obyvatel. Snahou představitelů obce je reflektovat potřeby a přání obyvatel za účelem tvorby příznivějších podmínek pro život s ohledem na místní podmínky a zvyklosti.

Výsledky průzkumu by měly mimo jiné směrovat vedení obce k zrcadlení požadavků do Strategického plánu obce potažmo k plánovaní investic a rozvoje obce napříč celým spektrem oblastí, ke zjišťování a odstraňování nedostatků v obci. Dotazník byl distribuován prostřednictvím Tichavského zpravodaje, online formou na webových stránkách obce a v listinné formě byl k dispozici na OÚ Tichá, dále na kulturní akci Kácení máje.

Dotazník určený osobám nad 15 let věku obsahoval celkem 27 otázek, z nichž posledních 5 otázek se zaměřovalo na demografické a sociální údaje respondentů. Průzkumu se celkově zúčastnilo 135 osob.

Nejvíce zastoupeny byly věkové skupiny respondentů ve věku 36-50 let (38 %), dále skupina 66-80 let (20,6%), skupina 51-65 let (18,5 %), a dále skupina 21-35 let (17%). A nyní průřez stěžejními údaji:

61,5 % obyvatel uvedlo, že je velmi spokojeno s obcí jako místem, kde žijí.

V rámci představení obce nejčastěji respondenti uváděli, že by návštěvě ukázali Travertinovou kaskádu - 30,3%, přírodu, procházky po okolí, okolní kopce, krásné výhledy - 18,9 %, studánku Jaštírku 14,9 %.

50,4 % respondentů uvedlo, že v posledních 5 letech se celkové prostředí obce zlepšilo, 39,3 % uvedlo, že se mírně zlepšilo. Všichni účastníci dotazování uvedli, že třídí odpad. Většina dotazovaných 95,6 % uvedlo, že ví, že efektivita třídění komunálních odpadů má přímý vliv na výši místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

56,8 % respondentů uvedlo, že má zájem o poskytnutí kompostéru obcí zdarma.

60,3 % respondentů kladně odpovědělo, že jsou spokojeni s údržbou veřejného prostranství.

Na nezájem o pořádek ze strany spoluobčanů a neuklízení psích výkalů si stěžuje 25 % dotazovaných.

Nejvíce respondenty trápí v rámci chování překročení povolené rychlosti na komunikacích v obci 48,5 %, problémy v bezpečnosti dopravy pociťuje 36,8 %.

V rámci autobusové dopravní obslužnosti za nedostačující považují dotazovaní spoje na trasách Frenštát p.

R. - Kopřivnice 13,3 %, Frenštát p. R. - Frýdlant n. O. 9,6 %.

K tématice samotných autobusových zastávek byla přijata velká spousta podnětů, a to napříč celou obcí, např. nedostačující jsou především samotné nástupní plochy a zálivy, označení, absence mobiliáře.

Většina respondentů 98 %, jež mohlo posoudit, je spokojeno s kvalitou vzdělávání a s vybavením a okolním zázemím mateřské a základní školy v Tiché.

Nejvíce chybí dotázaným v obci zubní lékař 40,4 %, dále lékař 37,5 %. Domov pro seniory by uvítalo 25 % dotázaných. Dům s pečovatelskou službou a zdravotnické zařízení chybí 21,3 % dotázaných.

88,2 % uvádí, že je dostatečně informováno o dění v obci. Dle průzkumu vyplývá, že za nejčastější zdroj informací považují Tichavský zpravodaj 91 %, obecní rozhlas 57,9 %, obecní sms.a webové stránky 41,4%.

Spokojenost respondentů s nabídkou kultury je v obci je na 88 % a s nabídkou sportovního vyžití 86 %.

Nejvíce obyvatel by uvítalo: chybějící cyklostezky 60,9 %, chybějící chodníky 39,8 %, dostavbu kanalizace a ČOV 31,6 %, výstavbu obecních bytů 25,6 %.

Děkujeme všem, kteří za zapojili do dotazníkového průzkumu. Vaše připomínky, podněty, pochvaly i výtky jsou cennými ukazateli do dalších let.

Mgr. Dana Kocourková