Nezapomeňte, od 1. září 2022 platí zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy!


Moravskoslezský kraj plánuje v polovině příštího roku vyhlášení 4. výzvy k podávání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla poskytnout a výzvu vyhlásit, musí prokázat jejich zájem.

Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou dotaci vyplnili jednoduchý dotazník.
Dotazník najdete na adrese: https://1url.cz/@kotliky4

Čím více zájemců se přihlásí, tím více finančních prostředků bude mezi občany kraje  rozděleno. V dotazníku vyplníte pouze Vaše osobní údaje, místo výměny kotle a typ kotle, který si chcete z dotace pořídit (jedná se pouze o předpoklad). Vámi zadané údaje budou použity výhradně pro účely podání krajského projektu na Ministerstvo životního prostředí.

Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat na uvedenou e-mailovou adresu informace o aktuálním dění (vyhlášení výzvy k podání žádosti, termín odeslání žádosti v elektronické podobě apod.)

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však:

 

Nový zdroj tepla

Dotace EU (v Kč) Včetně příspěvku Moravskosleszkého kraje (v Kč)

Tepelné čerpadlo

130 000

137 500

Kotel na biomasu
(automatický/ruční)

130 000

137 500

Plynový
kondenzační kotel

100 000

107 500

 

Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů do 26 let je počítáno s nulovým příjmem).

Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci:

  • žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,
  • žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti,
  • žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi
  • nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu).

Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.

 

Více informací: