Byli to především učitelé Ferdinand Maralík a Emil Bordovský, kteří propagovali ovocnářství v naší obci. Ale již před založením byla skupina ovocnářů jako sdružení v Jednotném svazu zemědělců. Ovocnářským důvěrníkem byl pan František Vaněk a jeho skupina ovocnářů vysadila v Tiché mnoho ovocných stromů a keřů. Založili také ovocný sad na obecních drahách ve Fialovicích a v roce 1957 tato desetičlenná skupina založila naši dnešní základní organizaci ČZS.
Jejím prvním předsedou byl Jan Fojtík, ale od r. 1958 se jím stal pan František Vaněk, a to až do r. 1971, kdy byly volby nového výboru. Tehdy se stal předsedou pan Zdeněk Kurečka a tuto funkci zastával plných 25 let, to je do roku 1996. Poté činnost organizace pokračovala pod vedením pana Aloise Knebla, který byl po třech letech v roce 1999 vystřídán panem Bohumilem Štefkem. Aktivním a příkladným předsedou byl 20 let. V roce 2019 po mnohaleté práci Bohumil Štefek z funkce předsedy odstoupil a s ním také tajemnice Jarmila Žembová a na závěr roku pro nemoc i pokladník pan Josef Biolek. Tito lidé, kteří obětovali svůj čas naší organizaci, si zaslouží naše velké uznání. Na uvolněné místo předsedy ZO byl v roce 2019 výborem jmenován pan František Vaněk a do funkce jednatelky paní Lenka Mladěnková . Do výboru byli kooptováni další členové, kteří nahradili odstupující starší kolegy. 15členný výbor byl výrazně omlazen, aby byla zajištěna kontinuita a pokračování zahrádkářské činnosti i v budoucnu.
V současnosti má naše organizace 86 členů, sdružuje zájemce mající zálibu v pěstování ovoce, zeleniny, květin, vinné révy, okrasných dřevin a v poslední době také vytváření okrasných zahrad. Údržba krásné zahrady jim slouží k aktivnímu odpočinku a rekreaci a svou činností tak přispívají ke zkrášlování svého okolí a celé naší obce.

Dvě zahrádkářské osady

V 70. letech byly zřízeny pilnou prací našich zahrádkářů dvě zahrádkářské osady, a to osada Na vyhlídce, která má 36 zahradních parcel, a osada na Živičkách, která má 12 zahradních parcel. V těchto osadách jsou na parcelách vystavěny zahradní domky a samozřejmě velké množství okrasných dřevin, ovocných stromů a květin. Majitelé parcel a chat v těchto osadách využívají krásné prostředí ke své rekreaci i odpočinku. Také se aktivně zapojují do akcí naší ZO.

Vybudování moštárny

V 80. letech byl vybudován zahrádkářský areál ve starém Turkově mlýně. Zahrádkáři zde po stovkách brigádnických hodin vybudovali moštárnu, sušárnu ovoce, pekárnu a velkou měrou se podíleli i na zbudování pěstitelské pálenice. Vznikla také nádherná společenská místnost, ale zahrádkáři tento areál využívali pouze do roku 1992, kdy o něj v restitucích přišli.

Obec Tichá poskytla naší organizaci objekt bývalého obecního hostince. Pilnou dlouholetou prací jsme zde vybudovali nové zázemí pro zahrádkáře včetně dnešní moštárny. Sad na Fialovicích, který máme k užívání a o který patřičně pečujeme, nám slouží hlavně k získávání zkušeností a jeho ovoce zpracováváme v naší moštárně. Moštujeme tam ovoce nejen našim členům, ale všem zájemcům z naší i okolních  obcí. Tuto budovu, kterou máme v užívání, se nám podařilo celkově opravit a tak Dům zahrádkářů slouží k naší činnosti. Zde také pořádáme schůze, odborné přednášky, výstavy našich výpěstků, besedy a posezení, zábavy při hudbě. Toto zařízení slouží také k rodinným oslavám našich členů.

Naší další činností je zajišťování ovocných stromů k výsadbě, různých semen a hnojiva. Organizovali jsme zábavy, plesy a zájezdy na výstavy do Olomouce nebo okrasných zahrad do Polska, Lipska, ale hlavně po naší krásné zemi.

Naše činnost v období 2019-2020

V posledních dvou letech byla naše činnost velmi pestrá. Pečovali jsme o náš starý třiašedesátiletý sad ve Fialovicích, prořezávali stromy, sklízeli ovoce. Také údržba Domu zahrádkářů nás stála mnoho práce. Provedli jsme  novou elektroinstalaci ve sklepních prostorách, doplnili scházející zábradlí na půdu, wc a ve sklepech. Opravila se trouba pece a připravuje se oprava krbu. Nejen na těchto úpravách, ale i v sadu nám vypomáhal  OÚ například při pravidelném sekání travního porostu a v likvidaci starých pařezů. Pro veřejnost  jsme prováděli moštování ovoce. Vymoštovalo se 2626 litrů moštu. Na těchto akcích odpracovali  naší členové 1128 brigádnických hodin.

Podle plánu práce jsme uskutečnili mnohé kulturní a vzdělávací akce. Na jaře proběhlo naše tradiční posezení se smažením vaječiny. Akce se vydařila, poseděli jsme, povyprávěli i zazpívali. Hudební doprovod byl zajištěn z řad našich členů.

V červenci 2019 se uskutečnil výlet zahrádkářů z Tiché na Jižní Moravu. Cestovali jsme do Strážnice, navštívili toto město, plavili se po Baťově kanále a poseděli v historických vinařských sklepích v Petrově.

V červenci se také zahrádkáři sešli na posezení u  křížku nad sadem v Tiché. Zazpívali  jsme s živou hudbou našich členů, u ohně jsme opékali buřty. Náladu nám nepokazila ani dešťová přeháňka.

V srpnu jsme navštívili dendrologickou zahradu pana profesora Baara na horním konci Tiché. Užili jsme si prohlídku i zajímavou přednášku o vzácných dřevinách z celého světa.

V září vyvrcholila naše činnost tradiční výstavou ovoce, zeleniny i rukodělných prací. Naše výstava byla úspěšná, návštěvnost  překvapující. Výstavy se  zúčastnili také žáci základní a mateřské školy, které zaujaly také stavebnice vláčků, traktorů a lego – robota. Své výrobky vystavovaly i děti z místního dětského domova pro postižené děti Karmel.  Výstavu 2019 zpestřily rostliny profesora Baara a zahradnictví pana Myslikovjana. Každoročně obohacují naši výstavu svými exponáty mnozí tichavští spoluobčané.

V prosinci jsme se sešli u příjemného vánočního posezení zahrádkářů u krbu. Sešlo se mnoho členů naší organizace, kteří měli možnost po sousedsku povyprávět  nejen o zahrádkářské práci v roce 2019. Atmosféru našeho posezení velice zpříjemnila hudba rodiny našeho místopředsedy Jiřího Trinkewitze a také skvěle připravené pohoštění. Nad stránkami kronik jsme si zavzpomínali, co se nám v uplynulém čase vydařilo.

V únoru 2020 po výroční schůzi naší ZO proběhla prohlídka sklepních prostor Domu zahrádkářů s degustací tichavského vína. Ochutnávku nám připravili ze svého vinohradu manželé Gonosovi. Tyto historické sklepy byly po mnoha letech vyklizeny a zrekonstruovány a poprvé zpřístupněny členům naší ZO. Naši výroční schůzi zpříjemnila folklorní skupina Valášek, která krásně hrála celý večer k poslechu i tanci. Program večerního posezení byl pak obohacen o tombolu.

Ještě jsme stihli tradiční vaječinu 2020, ale plánované akce jako byla nová burza sazenic a pokojových rostlin nebo tradiční zájezd zahrádkářů do arboreta Makču Pikču a na jižní Moravu nám již překazila letošní koronavirová situace.

Dodnes pečujeme o náš sad ve Fialovicích. Je sice už letitý, ale stále 98 stromů plodí. Společně s paní starostkou plánujeme výsadbu nových stromů a tím zajistit větší odrůdovou pestrost.

Po rozvolnění protikoronavirových opatření proběhla další exkurze v dendrologickém miniarboretu našeho tichavského spoluobčana profesora RNDr. Vladimíra Baara, CSc. 11. srpna 2020 jsme na jeho zahradě prožili velice příjemné odpoledne.

Vážíme si současné spolupráce s OÚ a také spolupráce starších zahrádkářů s těmi mladšími, kteří budou jistě v práci ZO pokračovat.

Ať se nám práce daří k naší spokojenosti, radosti a obecnímu prospěchu.

Mladěnková Lenka