Cílem této podpory je omezení primárních emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností – pořízení nového kotle, NE na uhlí. Občané Tiché žádají samostatně o dotaci na úřadu Moravskoslezského kraje MSK v Ostravě (v květnu 2019). Avšak v případě, že občan Tiché chce požádat o dotaci na MSK a zároveň požaduje na obci Tichá o bezúročnou zápůjčku od MŽP na předfinancování - u plynových kotlů do výše 150 tis Kč a u tepelných čerpadel a kotlů na biomasu do 200 tis. Kč, může mu být zpracována žádost o dotaci na kotel kotlíkovým specialistou, kterého obec Tichá zajistila, a to již v průběhu března příp. dubna 2019. Specialista bude sám občana po odevzdání předžádosti do 15. 3. 2019 na Obecní úřad v Tiché, kontaktovat a bude mu nápomocen s podáním žádosti. Předžádost naleznete pod článkem. Předžádost není zcela závazná, avšak nezaevidováním předžádosti do 15.3. ztrácíte možnost požadovat zápůjčku.

Dotace i zápůjčka se vztahuje na výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících emisní třídu 3., 4. nebo 5. dle ČSN EN 303-5, a to na pořízení kotlů, příp. tepel. čerpadla:  

 • kotel na biomasu – automatický, s ručním přikládáním, splňující požadavky nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice EP a R 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva
 • plynový kondenzační kotel, plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice EP a R 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
 • tepelné čerpadlo, plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice EP a R 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů

Jedná se o zdroje tepla zapsané v Seznamu výrobků a technologií vedeném SFŽP pro 3. výzvu  kotlíkových dotací, odkaz web: svt.sfzp.cz

Podmínky pro přidělení dotace:

 • rodinný dům může být vytápěn dvěma zdroji tepla – nahrazovaný kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění, nutná fotodokumentace
 • původní kotel musí/musel být v provozu před realizací výměny včetně revizí
 • původní kotel musí být následně znehodnocen a ekologicky zlikvidován včetně dokladu
 • včasné podání žádosti o dotaci, při financování zápůjčkou zaevidováním předžádosti

Dotaci nelze využít pokud se jedná o výměnu:

 • starého plynového kotle (vždy musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
 • kamen, tzv. Petry, kamna bez ústředního topení
 • kotle s automatickým přikládáním paliva
 • pro pořízení kotle výhradně na uhlí nebo kombinovaného na biomasu a uhlí = NE UHLÍ

Výše podpory – dotace - prostřednictvím  MSK 

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

Míra podpory 75 % ze způsobilých výdajů včetně navýšení za prioritu území a příspěvek MSK  - max. celkem 110.000,-Kč 

KOTEL NA BIOMASU (ruční přikládání)

Míra podpory 80 % ze způsobilých výdajů včetně navýšení za prioritu území a příspěvek MSK  - max. 115.000,- Kč

KOTEL NA BIOMASU (automatický) nebo TEPELNÉ ČERPADLO

Míra podpory 80 %  ze způsobilých výdajů včetně navýšení za prioritu území a příspěvek MSK  - max. 135.000,- Kč

Stručně řečeno touto dotací může občan získat peníze na pokrytí 75%  nebo 80% nákladů na výměnu kotle, s ohledem však na max. míru podpory, avšak pokud se občan rozhodne zafinancovat až celou výměnu formou bezúročné zápůjčky prostřednictvím obce Tichá, dostane předem finance, tedy i na zbylých potřebných 25% nebo 20% dle volby nového kotle, u kotlů plynových činí zápůjčka až do 150 tis Kč, u kotlů na biomasu a tepelných čerpadel až do výše 200 tis Kč. 

Bezúročné zápůjčky - v rámci programu na podporu občanů k výměnám nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech Moravskoslezského kraje, podpora MŽP projektu kotlíkových dotací – to jsou prostředky k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky specifického cíle 2.1 Operačního programu Životní prostředí v domácnostech Moravskoslezského kraje.

Občan Tiché žádá o zápůjčku zaevidováním předžádosti do 15. 3. 2019 na Obecním úřadu v Tiché! Obec mu po schválením MŽP a MSK následně smluvně bezúročně zapůjčí finanční prostředky obdržené od MŽP na pokrytí výměny - u plynového kotle až do výše 150 tis. Kč., u kotle na biomasu či tepelného čerpadla až do výše 200 tis. Kč.

Zápůjčka je poskytována domácnostem, vlastníkům rodinných domů, formou bezúročné návratné finanční pomoci (zvýhodněné zápůjčky). S vyřízením zápůjčky vám bude nápomocen kotlíkový specialista, který může občanům pomoci s administrací podání žádosti o kotlíkové dotace a možným posouzením vhodného řešení. Specialista zajištěný obcí Tichá vyvine součinnost při vyřizování žádosti o kotlíkovou dotaci občanům zaevidovaným do 15. 3. 2019 o zápůjčku.

 • Kotlíkový specialista zajišťuje asistenci a pomoc domácnostem s vyřízením nutné administrativy, občan podá žádost na MSK kraj o kotlíkovou dotaci
 • Pokud MSK schválí občanovi žádost o kotlíkovou dotaci, obec mu poskytne zápůjčku
 • Domácnost zaplatí výměnu kotle z bezúročné zápůjčky, následně obdrženou kotlíkovou dotaci z kraje (viz další článek) vrací ihned obci a zbytek dále obci bezúročně pravidelně splácí

Splácení zápůjčky ze strany fyzické osoby obci Tichá bude zahájeno nejpozději do 30 dní od okamžiku, kdy fyzická osoba získá dotaci na výměnu nevyhovujícího kotle z Operačního programu Životní prostředí, prostřednictvím MSK kraje tzv. „kotlíkových dotací“ formou první zvýšené splátky, jejíž výše odpovídá dotaci, kterou fyzická osoba získá.

Garance zápůjčky:

o          Bezúročná zápůjčka po celou dobu splácení (RPSN 0 %)

o          Zápůjčku lze se strany fyzické osoby kdykoliv a bez sankce předčasně splatit

o          Maximální měsíční splátka: 2 000 Kč, kromě první, která je ve výši obdržené kotlíkové dotace

o          Maximální doba splácení 10 let

Dokončení výměn kotlů v domácnostech musí být realizováno do 31. 12. 2021

Bližší info viz prezentace:  https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=1767

Obec Tichá by měla podat žádost na Ministerstvo životního prostředí o finanční prostředky pro bezúročné zápůjčky občanům do 29. března 2019! Schvalovací proces ze strany MŽP potrvá cca 3 měsíce. Nepodáním předžádosti o bezúročnou zápůjčku do  15. 3. 2019 na OÚ v Tiché ztrácíte možnost požadovat po obci Tichá zajištění bezúročné zápůjčky.