V průběhu listopadu a prosince, v termínech 23.11., 29.11., 6.12.-7.12.2019, budou pracovníci společnosti AZ GEO s.r.o. provádět v obci pasportizaci vodních děl, tzn., že budou zjišťovat informace od občanů ohledně existence studní, příp. jiných vodních děl a formy likvidace odpadních vod za účelem vypracování studie nakládání s vodami v obci Tichá. V případě existence studny budou v přístupných dílech zaměřeny úrovně hladiny podzemní vody a hloubky studní.

Ve vybraných částech budou rovněž zjišťovat možnost provedení dočasných průzkumných vrtů pro ověření skladby horninového prostředí a realizace vsakovacích zkoušek. Údaje budou využity pouze pro vypracování této studie, nebudou předávány třetím osobám.

Vrtné a navazující terénní práce (vsakovací zkoušky, odběr vzorků, geodetické zaměření) budou probíhat v průběhu prosince 2019, ledna a února 2020.

V případě zájmu je možné požadované informace (existence studny, forma likvidace odpadních vod, jméno, adresa) zaslat na email: ivana.ondrasikova@azgeo.cz